Whistleblowing

Dne 1. 8. 2023 vstoupil v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing).  Jedná se o zákon, který vychází z příslušné evropské směrnice, kterou se Česko zavázalo přijmout do svého právního řádu již v prosinci 2021. Za whistleblowing se považuje oznámení protiprávního jednání, které má znaky trestného činu či přestupku. Oznámení může být jak písemné tak ústní. Obsahem oznámení může být např. korupční jednání, porušování předpisů BOZP, poškozování majetku, ohrožení životního prostředí či zdraví osob, sexuální obtěžování, šikana, diskriminace apod. Firmám ze zákona vzniká povinnost zavést tzv. etickou linku, tedy vnitřní důvěryhodný, přehledný a snadno přístupný oznamovací systém včetně ustanovení příslušné pověřené osoby k přijímání oznámení těchto protiprávních jednání. Od 1. 8. 2023 zákon dopadá na firmy s 250 a více zaměstnanci, od 15. 12. 2023 se k nim přidají firmy zaměstnávající 50 a více zaměstnanců. Oznamovateli protiprávního jednání mohou být jak zaměstnanci, OSVČ, uchazeči o zaměstnání, stážisté či členové statutárních či jiných orgánů zaměstnavatele. Ochranu ze zákona požívají nejen samotní oznamovatelé, ale i jejich osoby blízké (členové rodiny pracující v téže firmě), popř. kolegové zaměstnance-oznamovatele, kteří se s ním na oznámení podíleli.  Právní ochranu získávají před odvetnými opatřeními zaměstnavatele, např. neoprávněné ukončení pracovního poměru, snížení mzdy, přeřazení na nižší pracovní pozici apod. Právní ochranu však nepožívají anonymní oznamovatelé. Pověřená osoba je povinna o výsledku prošetření oznámeného protiprávního jednání písemně informovat oznamovatele do 30 dnů od podání oznámení.