TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Dne 13. prosince 2021 bylo novelizováno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, které se týká testování zaměstnanců. Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec si provedl nebo mu byl proveden antigenní test s pozitivním výsledkem, se nařizuje vystavit testovanému zaměstnanci písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je přílohou tohoto opatření. Tento zaměstnanec je povinen podrobit se bez zbytečného odkladu PCR testu u poskytovatele zdravotních služeb. Zaměstnanec je povinen tomuto poskytovateli zdravotních služeb předložit výše uvedené potvrzení od zaměstnavatele.
Toto opatření nabývá účinnosti 20. prosince 2021.