Testování na COVID – 19

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci testování na přítomnost onemocnění COVID – 19?  Může zaměstnanec testování odmítnout, aniž by mu hrozil pracovněprávní postih?

Podle Listiny základních práv a svobod obecně platí, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích. V pracovněprávních vztazích pak platí, že k úpravě povinností zaměstnance může dojít jen smlouvou mezi ním a zaměstnavatelem. Je zakázáno, aby zaměstnavatel ukládal zaměstnancům povinnosti vnitřním předpisem.

Z uvedeného vyplývá, že k tomu, aby mohl zaměstnavatel uložit povinnost zaměstnanci svým jednostranným pokynem, musí existovat přímá opora v zákoně.  Zákoník práce ani jiný právní předpis neobsahuje konkrétní oporu pro oprávnění zaměstnavatele nařídit zaměstnanci povinnost podrobit se testu na přítomnost infekčního onemocnění, tedy ani onemocnění COVID-19. Pro tento případ nelze ani použít zákonná pravidla pro poskytování pracovnělékařských služeb. Účelem těchto prohlídek je posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu konkrétní práce z pohledu dlouhodobého stavu, nikoliv tedy k řešení akutního zdravotního stavu způsobeného infekční chorobou, jejímž důsledkem může být dočasná pracovní neschopnost či karanténa zaměstnance, ale po vyléčení není ovlivněna další zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce.

Výjimkou z obecného pravidla může být nařízení orgánu státní správy pro určitou skupinu zaměstnanců podrobit se potřebnému vyšetření. V současné době se především jedná o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které na základě zmocnění v zákoně o ochraně veřejného zdraví nařizuje zaměstnancům ve zdravotnictví povinnost se testům na přítomnost onemocnění COVID-19 podrobit.  Povinnost fyzické osobě, tedy nejenom zaměstnanci, podrobit se potřebnému vyšetření může za určitých okolností uložit krajská hygienická stanice.

Z uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel obecně nemá právo jednostranně zaměstnanci nařídit podrobit se testu. Zaměstnanec se tedy nemůže dopustit porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru tím, že absolvování testu odmítne.

Samozřejmě že je možné, aby zaměstnavatel zaměstnancům nabídl možnost provedení testů na onemocnění COVID-19 a nesl náklady s tím spojené. Je vhodné, aby i odborová organizace zaměstnavateli pomohla v komunikaci se zaměstnanci a oba sociální partneři a zaměstnanci by pak mohli přispět k omezení šíření onemocnění na pracovišti.

Zdroj: Stanovisko Legislativní Rady ČMKOS ze dne 25. 11. 2020