Povinné roušky a bezpečnostní přestávky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení na základě kterého byla zavedena povinnost nošení roušek mimo jiné ve všech vnitřních prostorách staveb. Dle vydaného nařízení vzniká povinnost nosit roušky i při výkonu práce v těchto prostorách. Týká se to tedy i zaměstnanců obchodu.

V tomto případě se nejedná o prostředek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci vyhodnocení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tomto případě lze roušku označit jako „osobní ochranný prostředek“ nikoliv tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Proto zde tedy neexistuje ani povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance rouškami či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest a ani povinnost poskytnout zaměstnancům bezpečnostní přestávky.

Před tímto nařízením mohli zaměstnavatelé v návaznosti na hodnocení rizik a kategorizaci práce nařídit zaměstnancům nošení roušek, a to jako osobního ochranného pracovního prostředku a zároveň tedy měli povinnost zaměstnance rouškami vybavit. V těchto případech zaměstnavatelé postupovali především podle zákoníku práce a souvisejících právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ve vazbě na plnění povinnosti zaměstnanců nosit roušky, byl zaměstnavatel povinen zaměstnancům poskytnout bezpečnostní přestávky.

Protože se situace stále mění, sledujeme její vývoj a o aktuálním dění vás budeme informovat.