Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021 obsahuje tři zásadní body:
1. S účinností od 1. března 2021 je všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátor nebo zdravotnická obličejová maska, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se o členy domácnosti.
2. S účinností ode dne 1. března 2021 je všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranného prostředku dýchacích cest, kterým je respirátor, ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb a dále v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.
3. S účinností od 1. března 2021 se všem zaměstnavatelům nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu, to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami ( např. zaměstnanec sám na pracovišti nebo výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).