Lékař mne uznal dočasně práce neschopným

Jsem povinen jako člen UZO po dobu pracovní neschopnosti platit členské příspěvky?
Dle čl. I. bodu 3. písm. b) Stanov UZO je člen povinen mimo jiné platit pravidelně členské příspěvky ve stanovené výši. Dle čl. IV. bodu 1. Finančního řádu UZO činí výše členských příspěvků měsíčně minimálně 1 % čistého příjmu zaměstnance či výdělečně činného poživatele starobního či invalidního důchodu, přičemž se za příjem pro tyto účely považuje mzda či její náhrada a dávky nemocenského pojištění.
Dle § 192 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, kterou vyplácí zaměstnavatel. Pokud je zároveň mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací uzavřena písemná dohoda dle § 146 písm. c) zákoníku práce o srážkách členských odborových příspěvků ze mzdy zaměstnanců a zaměstnanec-člen připojí svůj souhlas, sráží zaměstnavatel členský příspěvek ve výši 1 % z této náhrady mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Pokud mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací není uzavřena dohoda o srážení členských příspěvků, je povinen člen platit členský příspěvek odborové organizaci sám. Počínaje 15 dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění. Tyto dávky již nevyplácí zaměstnavatel, ale příslušná správa sociálního zabezpečení a z těchto dávek je člen povinen platit odborové organizaci příspěvek ve výši 1 %.
Pro úplnost je potřeba dodat, že dle čl. I. bodu 2. Stanov UZO dluží-li člen bez vážného důvodu členské příspěvky alespoň za 3 měsíce, jeho členství automaticky zaniká.